За GIGABYTE

Общи условия за ползване

Английската версия на Правилата за използване и на Политиката за поверителност има предимство пред локалната версия.

Собственост
Този уебсайт ("Website”) е създаден и е собственост на GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. ("GIGABYTE”) с цел предоставяне на определена информация и услуги.

Споразумение за Условия за използване
Използвайки Уебсайта, вие („потребител”) се съгласявате с тези Условия за използване. За потребители, които не са навършили 16 години, законен настойник трябва да присъства при използването на този уебсайт. Ако вие или вашите законни настойници не сте съгласни с някое от тези условия, незабавно спрете да използвате информацията или услугите на уеб сайта на GIGABYTE.

Авторско право и други права върху интелектуалната собственост
Цялата информация и услуги (включително, но не е ограничено само до написания текст, приложения, софтуер, музика, звуци, изображения, снимки, анимации, формат на уебсайта, споразумения на уебсайта и всякакви други типове информация), предоставена на този уебсайт, принадлежи на GIGABYTE и собствениците на правата и е защитена от съответните закони за собствеността, авторското право, търговските марки, патентите и др. Забранено е на всяко физическо или юридическо лице да възпроизвежда, разпространява, адаптира, редактира, излъчва публично, предава публично, прехвърля, отдава под наем, продава или употребява незаконно гореспоменатата информация без да получи подходящото писмено разрешение от GIGABYTE. В случай на нарушаване на правото върху интелектуалната собственост от страна на потребител, потребителят подлежи на всички правни задължения и GIGABYTE си запазва правото да осъществи по-нататъшни правни действия срещу подобно нарушаване.

Условия на софтуерния лиценз
Всяко сваляне и/или инсталиране на софтуер, предоставен през уебсайта на GIGABYTE, е обект на лицензионното споразумение в самия софтуер и ограниченията в това споразумение. Не сваляйте, не инсталирайте или не използвайте този софтуер, ако не сте съгласни с всички декларации, ограничения или условия в лицензионното споразумение. Не възпроизвеждайте софтуера на други сървъри или в други медийни формати. Всички модификации, обратен инженеринг, декомпилиране или разглобяване на софтуера, както и премахване или подмяна на търговска марка(и), лого(а) или забележки, свързани със софтуера, са строго забранени.

Как вие използвате Уебсайта
Всички потребители, които биха желали да браузват или да ползват каквато и да е услуга и информация, предоставяни от уебсайта на GIGABYTE, трябва да се съобразяват с приложимите закони и регулации, и не трябва да извършват следните действия:
(1) подбуждане или участие в незаконно поведение (и) или дейности чрез използване на услугите и информацията, предоставяни чрез уебсайта на GIGABYTE.
(2) Намеса или прекъсване на всякакви услуги или сървърни връзки на уебсайта на GIGABYTE.
(3) Създаване на връзки към уебсайта на GIGABYTE с цел печалба или препродажба на интернет услуги на GIGABYTE.
(4) Публикуване, предаване или разпространение на всякакви подвеждащи или измамни реклами или промоционална информация по отношение на уебсайта на GIGABYTE.
(5) Предаването на всяка информация с потенциал за нарушаване на законните права на други страни.
(6) Предаването на всякаква незаконна информация, подбуждане към незаконни дейности или подпомагане или съучастие в незаконните действия на други лица.
(7) Предаването на информация, която е незаконна съгласно приложимите местни или международни закони.
(8) Използване на уебсайта на GIGABYTE за предаване на всякаква информация (включително, но не само текст, съобщения, снимки, файлове, връзки, софтуер или каквито и да било друга форма на информация) със злобно, непристойно, нарушаващо закона, заплашително, смущаващо, клеветническо, вулгарно, неприлично, подбуждащо към омраза съдържание или каквито и да било други форми на нежелана комуникация.
GIGABYTE си запазва правото да изтрива думи, материали или съдържание, съдържащи се на уебсайта на GIGABYTE, които GIGABYTE счита за неправомерни или неподходящи.
Вие трябва да спазвате настоящите Условия за използване и всички приложими закони и разпоредби. GIGABYTE си запазва правото да проверява валидността на вашето квалифициране във всеки един момент по време на или след всяко събитие на Уебсайта и си запазва правото да ви дисквалифицира от всяко събитие на Уебсайта, включително допустимостта ви за награда, ако поведението ви представлява нарушение като опит за фалшифициране или съмнение за фалшифициране на Събитие на Уебсайта. Невъзможността на GIGABYTE да приведе в сила което и да е от своите права не представлява отказ от тези права.

Лична информация
GIGABYTE използва цялата регистрационна или прехвърлена лична информация в съответствие със своята Политика за поверителност. GIGABYTE няма да разкрива имена, адреси, адреси на електронна поща и / или друга защитена лична информация на друга страна или пред обществото без валидно съгласие на съответния потребител, освен ако не се случи някоя от следните ситуации, или съответните условия за използване или политика за поверителност предвиждат изключения.
(1) Колкото е необходимо, за да предоставим услуга / да изпълним договора с вас.
(2) Колкото се изисква от закона
(3) Колкото се изисква от всека съдебен или правителствен орган за целите на правоприлагането.
(4) С цел защита на правата и собствеността, принадлежащи на GIGABYTE.
(5) С цел защита безопасността на други потребители, регистратори и/или трети страни.
(6) GIGABYTE няма да продава или да предоставя никаква лична информация, предоставена от потребители на Уебсайта или на регистраторите, на трети лица (физически лица, компании или други).

Акаунти, Пароли и Сигурност
За достъп до определени услуги на този Уебсайт може да се наложи да настроите потребителско име и парола. Вие ще носите отговорност за поверителността на вашата парола и потребителско име на вашия акаунт.
Ако GIGABYTE установи, че се злоупотребява с акаунта ви или с паролата ви за GIGABYTE акаунта, GIGABYTE може незабавно да блокира или да прекрати паролата за акаунта, самия акаунт или използването на този Уебсайт или да премахне информация, свързаната с подобен акаунт.


Съдържание, предоставено от потребителя
По този начин Вие давате на GIGABYTE, нейните филиали и дъщерни дружества в целия свят неизключително, неотменимо, безвъзмездно, прехвърлимо и сублицензирано право да популяризира и разпространява част или цялата информация във всякакви медийни формати по всякакъв начин, включително и без да е ограничено до модифициране, възпроизвеждане, публично излъчване, публично предаване, адаптиране, разпространяване, публикуване, публично съобщаване или използване по друг начин на Информацията, качена, прехвърлена, въведена или предоставена на този уебсайт от Вас.
Вие трябва да гарантирате, че имате права да качвате, предавате, въвеждате или предоставяте Информация на този уебсайт и право да давате на GIGABYTE споменатите по-горе права.
Ако бъдете обвинен, че нарушавате права върху интелектуална собственост на трета страна, GIGABYTE си запазва правото да прекрати и/или да ограничи достъпа ви до уебсайта. Ако смятате, че подобно съдържание или услуги не са в нарушение, можете да уведомите GIGABYTE и да предоставите съответното доказателство, което ще бъде преценено от GIGABYTE.


Обновления
GIGABYTE си запазва правото да променя по всяко време всяко съдържание в тези Условия за използване и всяка такава промяна ще бъде ефективна при публикуване на уебсайта. Тези Условия за използване могат да се отнасят до други указания, известия, споразумения или други условия на Уебсайта, предоставени от GIGABYTE или всяка друга информация, съдържаща се на Уебсайта, като подобна тази препратка представлява неразделна част от тези Условия за използване.

Връзки към други сайтове
Част от съдържанието на този уебсайт може да е предоставено от трети страни и този уебсайт може да ви даде възможност за достъп до услуги или уебсайтове на трети страни. Ако Вие решите да ползвате услуги или уебсайтове, предоставяни от трета страна, вие ставате страна в условията и правилата между Вас и тази трета страна. GIGABYTE не е отговорна нито за споразумението между Вас и тези трети страни, нито за каквато и да е услуга, предоставено от тези трети страни.

Освобождаване от отговорност
Въпреки че GIGABYTE провежда разумна проверка на материалите, публикувани на уеб сайтовете, цялата информация, предоставена на Уебсайта, е планира при условията да бъде „такава, каквато е“, но GIGABYTE не гарантира ефективността, пригодността, отчетността и / или потенциалното нарушение на правото (правата) или по друг начин на съдържанието на Уебсайта. Освен това GIGABYTE се освобождава от отговорността за преки, косвени, случайни, последващи или специални загуби или щети, дължащи се на следните обстоятелства:
(1) Използване на всякаква информация или услуги, предоставени от Уебсайта на GIGABYTE;
(2) Прекъсване или липса на информация или на услуга на Уебсайта на GIGABYTE;
(3) Поради грешка или неточна информация или техническа грешка, произтичаща от използваното от Вас оборудване или програма или от този Уебсайт;
(4) Неоторизиранa преработка на този уебсайт от трета страна.
Освен това в никакъв случай GIGABYTE не поема никаква отговорност за загуби или щети, дължащи се на липсващо или неточно уеб съдържание, правописни грешки, неточни изчисления или закъсняло или отложено актуализиране на информацията или други подобни.
GIGABYTE си запазва правото да прави всяко от следните неща по всяко време без предизвестие: (1) да модифицира, временно да прекрати или да прекрати оперирането на Уебсайта или достъпа до Уебсайта или част от Уебсайта по каквато и да е причина; (2) да модифицира или променя Уебсайта или която и да е част от Уебсайта, както и всички приложими правила или условия; и (3) да прекъсне работата на Уебсайта или на част от Уебсайта, когато това е необходимо за извършване на рутинна или нерутинна поддръжка, корекция на грешки или други промени.

Ограничена отговорност
С изключение на случаите, когато това е забранено от закона, в никакъв случай GIGABYTE няма да бъде отговорна пред вас за каквито и да било непреки, последващи, типични, случайни или наказателни щети, включително пропуснати печалби, дори ако GIGABYTE е била уведомена за възможността за такива щети.
Ако независимо от останалите разпоредби на настоящите Условия за използване GIGABYTE се окаже отговорна пред вас за всякакви щети или загуби, които произтичат от или са свързани по какъвто и да е начин с използването на Уебсайта или на каквото и да е Съдържание, отговорността на GIGABYTE няма да бъде събитие, надхвърлящо по-голямото от (1) общата сума за която и да е абонаментна такса или други подобни такси във връзка с всяка услуга или функционалност на Уебсайта, която е платена през шестте месеца, предшестващи датата на първоначалната жалба, подадена срещу GIGABYTE (но без да се включва покупката цена за които и да са хардуерни или софтуерни продукти на GIGABYTE или за програма за предпродажбена / гаранционна поддръжка) или (2) US$ 100.00. Някои юрисдикции не разрешават ограничена отговорност, така че горното ограничение може да не се прилага за вас.

Обезщетение
Вие се съгласявате да обезщетите и да освободите от отговорност GIGABYTE, нейните длъжностни лица, директори, акционери, предшественици, правоприемници, служители, агенти, дъщерни дружества и филиали, без никакви претенции за загуби, отговорност, искове или разноски (включително адвокатски хонорари), отправени към GIGABYTE от която и да е трета страна поради или произтичащи от или във връзка с използването на Уебсайта.

Приложимо право: Разрешаване на спорове
Всички конфликти или спорове, произтичащи от използването на който и да е Уебсайт на GIGABYTE, се уреждат от законодателството на Република Китай. В случай, че спорът не може първоначално да бъде разрешен чрез алтернативни процедури за разрешаване на спорове, Районният съд на Тайпе (Република Китай) ще бъде съдът за първоначалното изслушване.