За GIGABYTE

Общи условия за ползване

02.10.2014
1. Този уеб сайт (“Website”) е създаден от GIGABYTE Technology Co., Ltd. („GIGABYTE“), с цел да предоставя определена информация и услуги. Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване на уебсайта (Term of Use), преди да ползвате уебсайта. За потребители, които са на възраст под двадесет (20) години, трябва да има законен настойник, който да присъства докато четете тези Общи условия. Ако вие или вашият законен настойник не се съгласявате с която и да е от клаузите или правилата в тези Общи условия, моля спрете да ползвате уебсайта незабавно. Ако потребителят продължи да ползва уебсайта GIGABYTE, потребителят и нейният или неговият настойник се съгласяват по подразбиране с всички правила, твърдения и съдържание, включени в Общите условия. GIGABYTE си запазва правото да прави промени по всяко време всякакво съдържание в тези Общи условия, като всяка подобна промяна влиза в действие след публикуването й на уебсайта. Ако вие или вашите законни настойници не сте съгласни с направените допълнения, моля незабавно да спрете да ползвате информацията или услугите на уебсайта GIGABYTE. Тези Общи условия може да съдържат указания, забележки, споразумения или други клаузи и условия на уебсайта, предоставян от GIGABYTE, или всяка друга информация, съдържаща се на уебсайта, като подобна препратка съставлява интегрална част от тези Общи условия.

2. Част от съдържанието на този уебсайт може да е предоставено от трети страни и този уебсайт може да ви даде възможност за достъп до услуги или уебсайтове на трети страни. Ако Вие решите да ползвате услуги или уебсайтове, предоставяни от трета страна, вие ставате страна в условията и правилата между Вас и тази трета страна. GIGABYTE не е отговорна нито за споразумението между Вас и тези трети страни, нито за каквато и да е услуга, предоставено от тези трети страни.

3. Цялата информация и услуги (включително, но не е ограничено само до написания текст, приложения, софтуер, музика, звуци, изображения, снимки, анимации, формат на уебсайта, споразумения на уебсайта и всякакви други типове информация), предоставена на този уебсайт, принадлежи на GIGABYTE и собствениците на правата и е защитена от съответните закони за собствеността, авторското право, търговските марки, патентите и др. Забранено е на всяко физическо или юридическо лице да възпроизвежда, разпространява, адаптира, редактира, излъчва публично, предава публично, прехвърля, отдава под наем, продава или употребява незаконно гореспоменатата информация без да получи подходящото писмено разрешение от GIGABYTE. В случай на нарушаване на правото върху интелектуалната собственост от страна на потребител, потребителят подлежи на всички правни задължения и GIGABYTE си запазва правото да осъществи по-нататъшни правни действия срещу подобно нарушаване.

4. Всяко сваляне и/или инсталиране на софтуер, предоставен през уебсайта на GIGABYTE, е обект на лицензионното споразумение в самия софтуер и ограниченията в това споразумение. Не сваляйте, не инсталирайте или не използвайте този софтуер, ако не сте съгласни с всички декларации, ограничения или условия в лицензионното споразумение. Не възпроизвеждайте софтуера на други сървъри или в други медийни формати. Всички модификации, обратен инженеринг, декомпилиране или разглобяване на софтуера, както и премахване или подмяна на търговска марка(и), лого(а) или забележки, свързани със софтуера, са строго забранени.

5. Всички потребители, които биха желали да браузват или да ползват каквато и да е услуга и информация, предоставяни от уебсайта на GIGABYTE, трябва да се съобразяват с приложимите закони и регулации, и не трябва да извършват следните действия:
(1) подбуждане или участие в незаконно поведение (и) или дейности чрез използване на услугите и информацията, предоставяни чрез уебсайта на GIGABYTE.
(2) Намеса или прекъсване на всякакви услуги или сървърни връзки на уебсайта на GIGABYTE.
(3) Създаване на връзки към уебсайта на GIGABYTE с цел печалба или препродажба на интернет услуги на GIGABYTE.
(4) Публикуване, предаване или разпространение на всякакви подвеждащи или измамни реклами или промоционална информация по отношение на уебсайта на GIGABYTE.
(5) Предаването на всяка информация с потенциал за нарушаване на законните права на други страни.
(6) Предаването на всякаква незаконна информация, подбуждане към незаконни дейности или подпомагане или съучастие в незаконните действия на други лица.
(7) Предаването на информация, която е незаконна съгласно приложимите местни или международни закони.
(8) Използване на уебсайта на GIGABYTE за предаване на всякаква информация (включително, но не само текст, съобщения, снимки, файлове, връзки, софтуер или каквито и да било друга форма на информация) със злобно, непристойно, нарушаващо закона, заплашително, смущаващо, клеветническо, вулгарно, неприлично, подбуждащо към омраза съдържание или каквито и да било други форми на нежелана комуникация.
GIGABYTE си запазва правото да изтрива думи, материали или съдържание, съдържащи се на уебсайта на GIGABYTE, които GIGABYTE счита за неправомерни или неподходящи.


6. Всяко физическо или юридическо лице, което възнамерява да използва информация или услуга(и) чрез уебсайта на GIGABYTE и предава или регистрира своя лична информация на уебсайта, гарантира истинността на личната информация. Ако бъде открита каквато и да е фалшива или подправена информация, той или тя трябва да поеме цялата правна отговорност върху себе си. GIGABYTE използва цялата регистрирана или прехвърлена лична информация в съответствие с Политиката за поверителност. GIGABYTE не се разкрива никакви имена, адреси, е-пощенски адреси и /или друга защитена лична информация на друга страна или публично без валидно съгласие за всяко от тях на съответния потребител, освен ако не случи една от следните ситуации, или Правилата за ползване и Политиката за поверителност предвижда изключения.
(1) Когато се изисква от закона.
(2) Когато се изисква от някой правен или държавен орган за целите на правоприлагането.
(3) В защита на права и имущество, принадлежащи на GIGABYTE.
(4) В защита на безопасността на други потребители, регистратори и/или трети страни.
(5) GIGABYTE няма да продава или предоставя никаква лична информация, предоставена от посетителите на сайта или регистратори на трети страни (граждани, фирми или други). Въпреки това GIGABYTE и нейните поделения имат право да ползват всяка информация, предоставена от потребителите или регистраторите за целите на маркетинга и продажбите на GIGABYTE.

7. Въпреки че GIGABYTE провежда подходящи мерки за проверка за материалите, които публикува на уебсайта, цялата информация, предоставена на уебсайта, е предназначена да бъде „каквато е“. GIGABYTE не гарантира ефективността, пригодността, отговорността и/или потенциалното ненарушаване на правото (правата) или по друг начин на съдържанието на уебсайта. Освен това GIGABYTE не поема никаква отговорност за преки, косвени или всяка друга форма на загуба или щети вследствие на следните обстоятелства:
(1) Използване на дадена информация или услуги, предоставени от уебсайта на GIGABYTE;
(2) прекъсването или недостъпност на някоя информация или услуга на уебсайта на GIGABYTE;
(3) Заради грешна или неточна информация или за всякаква техническа грешка, резултат от оборудване или програми, използвани от Вас на този уебсайт;
(4) Неоторизирана промяна на този уебсайт от трета страна.
Допълнително при никакво събитие GIGABYTE няма да поеме никаква отговорност за никакви загуби или щети заради липсващо или неточно уеб съдържание, правописни грешки, грешки в изчисленията или закъснения или отлагане на актуализирането на информацията или други подобни.

8. Всички потребители на уебсайта на GIGABYTE са длъжни да спазват Закона за авторското право, Закона за търговските марки, Наказателното право, Закона за защита на личните данни и всички други приложими закони и регулации, като съблюдават Условията за ползване на GIGABYTE и други условия и клаузи, предоставяни от GIGABYTE от време на време. В случай на нарушение на настоящите Общи условия за ползване GIGABYTE си запазва правото по всяко време да спре достъпа на потребителя до всякакви услуги, предоставяни от/чрез GIGABYTE. GIGABYTE си запазва правото да предприеме правни действия за всяка загуба или щета, произтичащи от което и да е поведение или дейност на потребителя. Нарушителят/нарушителката и неговият/нейният законен настойник (ако има такива), ще бъдат солидарно съдебно отговорни (включително за разумни адвокатски хонорари и съдебни разноски).

9. GIGABYTE няма да бъде отговорна за никаква информация, качвана, предавана, въвеждана или предоставяна на този уебсайт от Вас и никаква част от тази информация не представлява становището на GIGABYTE.
По този начин Вие давате на GIGABYTE, нейните филиали и дъщерни дружества в целия свят неизключително, неотменимо, безвъзмездно, прехвърлимо и сублицензирано право да популяризира и разпространява част или цялата информация във всякакви медийни формати по всякакъв начин, включително и без да е ограничено до модифициране, възпроизвеждане, публично излъчване, публично предаване, адаптиране, разпространяване, публикуване, публично съобщаване или използване по друг начин на Информацията, качена, прехвърлена, въведена или предоставена на този уебсайт от Вас.
Вие трябва да гарантирате, че имате права да качвате, предавате, въвеждате или предоставяте Информация на този уебсайт и право да давате на GIGABYTE споменатите по-горе права.
Ако бъдете обвинен, че нарушавате права върху интелектуална собственост на трета страна, GIGABYTE си запазва правото да прекрати и/или да ограничи достъпа ви до уебсайта. Ако смятате, че подобно съдържание или услуги не са в нарушение, можете да уведомите GIGABYTE и да предоставите съответното доказателство, което ще бъде преценено от GIGABYTE.


10. Когато се регистрирате като член на този уебсайт, от вас се изисква да предоставите вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си. Вие ще бъдете отговорен за поверителността на вашата парола и потребителското име на вашия акаунт.
Ако GIGABYTE установи, че с акаунта/ паролата за GIGABYTE акаунта се злоупотребява, GIGABYTE може веднага да блокира или да изтрие паролата за акаунта, самия акаунт или използването му на този уебсайт, както и да премахне цялата информация, свързана с такъв акаунт.
Вие трябва да се съобразявате с настоящите Общи условия за ползване и всички приложими закони и регулации. GIGABYTE си запазва правото да провери по всяко време валидността на Вашата пригодност докато трае дадено събитие на уебсайта или след него, като си запазва правото да Ви дисквалифицира от всяко събитие на уебсайта, включително възможността Ви да получите награда, ако вашето поведение представлява опит за подправяне или има съмнение за подправяне на събитие на уебсайта. Ако GIGABYTE пропусне да приложи някое от тези свои права, това не представлява отказ от упражняването на тези права.

11. Всяко противоречие или спор, възникнали при използването на каквото и да е от уебсайта на GIGABYTE, се уреждат от законодателство на Република Китай. В случай че спорът не може да бъде решен първоначално чрез алтернативни процедури за разрешаване на спорове, Районният съд на Тайпе (Република Китай) ще бъде Съдът за първоначалното изслушване.